***** โรงเรียนอิฐกอ ก่อตั้งมานานถึง 14 ปีแล้วจ้า                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                ***** เน้นย้ำ!! สอนสดทุกวิชา! ทุกชั้นปี! *****

*** เน้นย้ำ!! สอนสดทุกวิชา! ทุกชั้นปี! ***

จำกัดจำนวน!! เรียนห้องละไม่เกิน 25 คนเท่านั้น


คอร์ส ภาคเรียนที่ 1


   เตรียมพร้อมสอบกลางภาค  

ภาคเรียนที่ 1/1 ประถม/มัธยม/ม.3
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 28 พ.ค. 59 – 16 ก.ค. 59 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 29 พ.ค. 59 – 17 ก.ค. 59 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 4 วิชา ( 40 ชั่วโมง) 2,500 บาท (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย )
***พิเศษ*** สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนใน คอร์สภาคเรียนที่ 1/1 ลงทะเบียนใน ภาคเรียนที่ 1/2 จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท


   เตรียมพร้อมสอบปลายภาค  

ภาคเรียนที่ 1/2 ประถม/มัธยม/ม.3
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 23 ก.ค. 59 – 17 ก.ย. 59 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 24 ก.ค. 59 – 18 ก.ย. 59 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 4 วิชา ( 40 ชั่วโมง) 2,500 บาท (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย )
***พิเศษ*** สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนใน คอร์สภาคเรียนที่ 1/1 ลงทะเบียนใน ภาคเรียนที่ 1/2 จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท


คอร์ส ภาคเรียนที่ 2


   เตรียมพร้อมสอบกลางภาค  

ภาคเรียนที่ 2/1 ประถม/มัธยม/ม.3
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 29 ต.ค. 59 – 24 ธ.ค. 59 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 30 ต.ค. 59 – 25 ธ.ค. 59 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 4 วิชา ( 40 ชั่วโมง) 2,500 บาท (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย )
***พิเศษ*** สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนใน คอร์สภาคเรียนที่ 2/1 ลงทะเบียนใน ภาคเรียนที่ 2/2 จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท


   เตรียมพร้อมสอบปลายภาค  

ภาคเรียนที่ 2/2 ประถม/มัธยม/ม.3
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 7 ม.ค. 60 – 4 มี.ค. 60 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 8 ม.ค. 60 – 5 มี.ค. 60 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 4 วิชา ( 40 ชั่วโมง) 2,500 บาท (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย )
***พิเศษ*** สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนใน คอร์สภาคเรียนที่ 2/1 ลงทะเบียนใน ภาคเรียนที่ 2/2 จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท
คอร์ส ม.4/5/6 ปวช.1/2/3 ป.ตรี


   ติวเข้มเตรียมพร้อมสอบ  

ภาคเรียนที่ 1
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ( 19 มิ.ย. 59 – 18 ก.ย. 59 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน วิชาละ 1,500 บาท ทุกวิชา (คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ คณิตช่าง เซอร์กิต)


ภาคเรียนที่ 2
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ( 20 พ.ย. 59 – 5 มี.ค. 60 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน วิชาละ 1,500 บาท ทุกวิชา (คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ คณิตช่าง เซอร์กิต)
คอร์ส เดือนตุลา 59


   ป.6 เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1  

คอร์ส ป.6 เตรียมสอบ O-NET และสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชั้นนำของประเทศ
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ( 24 ก.ย. 59 – 16 ต.ค. 59 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 5 วิชา ( 40 ชั่วโมง) 2,500 บาท (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม )


   ม.3 เตรียมความพร้อมสอบเข้า ปวช. ม.4  

คอร์สเตรียมความพร้อม ม.3 สอบเข้า ปวช. พระจอมเกล้าฯ และ ม.4
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ( 24 ก.ย. 59 – 16 ต.ค. 59 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 40 ชั่วโมง 2,500 บาท (คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ฯลฯ )
อยากเรียนวิชาอื่นเพิ่มเติ่มทำไง ???

++ มีจัดสอนตัวต่อตัว/กลุ่มตามความต้องการค่ะ (ทุกชั้นปี) ++

โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ Itkor Tutor ]

     ดำเนินการโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน และสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนเสริมมากกว่า 20 ปี โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการสอนเสริมและปรับพื้นฐานทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา เนื้อหาสาระทุกรายวิชาเข้มข้น พร้อมเทคนิคการทำโจทย์ นักเรียนที่ผ่านการเรียนที่นี่สามารถนำความรู้และประการณ์ที่ได้รับนำไปบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ในชั้นเรียนปกติในโรงเรียนของนักเรียน ทำให้มีผลการเรียน ค่า GPA และ NT อยู่ในระดับที่พึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองในระดับดีตลอดมา

โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
ดำเนินสอนโดย....
          คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันอื่นๆ

     ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ทางโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ itkor tutor]ได้วิเคราะห์พบว่า ทุกรายวิชามีความสำคัญไม่แตกต่างกัน จึงได้จัดชุดการเรียนโดยให้นักเรียนได้เรียนเสริมครบทุกรายวิชา พร้อมแถมวิชาเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2,3 และ ม.4,5,6 ที่มุ่งเน้นศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางโรงเรียนได้จัดให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนในสาชาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คณิตช่างโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เป็นต้น และทางโรงเรียนจัดให้มีการสอนความรู้เชิงช่าง โดยคณาจารย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอมีความรู้ที่ยั่งยืน อันจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป
     ท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน คงยินดีให้ความร่วมมือให้โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ itkor tutor]และคณาจารย์ได้อยู่ดูแลบุตรหลานของท่านตลอดไป