***** โรงเรียนอิฐกอ ก่อตั้งมานานถึง 14 ปีแล้วจ้า                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                ***** เน้นย้ำ!! สอนสดทุกวิชา! ทุกชั้นปี! ******** เตรียมพร้อมสอบกลางภาค - ปลายภาค ***


  คอร์ส ภาคเรียนที่ 1  

  ภาคเรียนที่ 1/1 ประถม/มัธยม/ม.3  

กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 27 พ.ค. 60 – 22 ก.ค. 60 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 28 พ.ค. 60 – 23 ก.ค. 60 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.

  ภาคเรียนที่ 1/2 ประถม/มัธยม/ม.3  

กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 29 ก.ค. 60 – 23 ก.ย. 60 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 30 ก.ค. 60 – 24 ก.ย. 60 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.


ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 40 ชั่วโมง  2,500  บาท ( คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม )
**พิเศษ ** นักเรียนที่ลงทะเบียนคอร์ส 1/1 สามารถลงทะเบียนคอร์ส 1/2 จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท  คอร์ส ภาคเรียนที่ 2  

  ภาคเรียนที่ 2/1 ประถม/มัธยม/ม.3  

กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 28 ต.ค. 60 – 16 ธ.ค. 60 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 29 ต.ค. 60 – 17 ธ.ค. 60 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.

  ภาคเรียนที่ 2/2 ประถม/มัธยม/ม.3  

กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 6 ม.ค. 61 – 24 ก.พ. 61 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 7 ม.ค. 61 – 25 ก.พ. 61 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.


ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 40 ชั่วโมง  2,500  บาท ( คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม )
**พิเศษ ** นักเรียนที่ลงทะเบียนคอร์ส 2/1 สามารถลงทะเบียนคอร์ส 2/2 จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท*** คอร์ส ม.4/5/6 ปวช.1/2/3 ป.ตรี ***


  ติวเข้มเตรียมพร้อมสอบ  

  ภาคเรียนที่ 1  

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ( 18 มิ.ย. 60 – 17 ก.ย. 60 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.

  ภาคเรียนที่ 2  

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ( 19 พ.ย. 60 – 4 มี.ค. 61 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.


ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม วิชาละ  1,500  บาท ทุกวิชา ( คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ คณิตช่าง เซอร์กิต )*** คอร์ส เดือนตุลา 60 ***


  เตรียมความพร้อมสอบเข้า   

  ป.6 สอบ O-NET,สอบเข้า ม. 1 โรงเรียนชั้นนำ  

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ( 30 ก.ย. 60 – 22 ต.ค. 60 )
วิชาที่เรียน คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทยสังคม วิชาเสริมทักษะทางความคิด
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.

  ม.3 สอบเข้า ปวช. พระจอมเกล้าฯ และ ม.4  

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ( 30 ก.ย. 60 – 22 ต.ค. 60 )
วิชาที่เรียน คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะไฟฟ้า ช่าง ฯลฯ
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.


ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเรียนรวมทุกวิชา  2,500  บาทอยากเรียนวิชาอื่นเพิ่มเติ่มทำไง ???

++ มีจัดสอนตัวต่อตัว/กลุ่มตามความต้องการค่ะ (ทุกชั้นปี) ++

โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ Itkor Tutor ]

     ดำเนินการโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน และสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนเสริมมากกว่า 20 ปี โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการสอนเสริมและปรับพื้นฐานทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา เนื้อหาสาระทุกรายวิชาเข้มข้น พร้อมเทคนิคการทำโจทย์ นักเรียนที่ผ่านการเรียนที่นี่สามารถนำความรู้และประการณ์ที่ได้รับนำไปบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ในชั้นเรียนปกติในโรงเรียนของนักเรียน ทำให้มีผลการเรียน ค่า GPA และ NT อยู่ในระดับที่พึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองในระดับดีตลอดมา

โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
ดำเนินสอนโดย....
          คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันอื่นๆ

     ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ทางโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ itkor tutor]ได้วิเคราะห์พบว่า ทุกรายวิชามีความสำคัญไม่แตกต่างกัน จึงได้จัดชุดการเรียนโดยให้นักเรียนได้เรียนเสริมครบทุกรายวิชา พร้อมแถมวิชาเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2,3 และ ม.4,5,6 ที่มุ่งเน้นศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางโรงเรียนได้จัดให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนในสาชาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คณิตช่างโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เป็นต้น และทางโรงเรียนจัดให้มีการสอนความรู้เชิงช่าง โดยคณาจารย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอมีความรู้ที่ยั่งยืน อันจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป
     ท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน คงยินดีให้ความร่วมมือให้โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ itkor tutor]และคณาจารย์ได้อยู่ดูแลบุตรหลานของท่านตลอดไป